Systemvoraussetzungen

Datenbanksystem

  • MySQL 5
  • Oracle höher als 10.2

PHP

  • V18: 7.1
  • V16: 5.6
  • V14: 5.4